Metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020

Hotărârea nr. 2 din 17 iulie 2020 - MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 17 iulie 2020


19:41timp citire
1.152accesări
105cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) și ale art. 37 din Constituția României, republicată,

observând dispozițiile art. 46, 47, 49, art. 50 alin. (1) și (2), art. 51 alin. (1) și (5), art. 52 alin. (6), art. 53 și art. 56 alin. (1)-(4) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) și (5), precum și ale anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile art. 3 lit. g) și art. 5 alin. (1) și (3), precum și ale anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, cu modificările ulterioare,

constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 20161,
1 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

având în vedere prevederile art. 4-6 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

întrucât modalitatea de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/2020, care stabilesc în mod expres posibilitatea depunerii electronice a dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, trebuie să fie armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52 alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,

observând că, potrivit art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, copiile propunerii de candidatură, certificate de către biroul electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului,

văzând că, în conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afișează de către biroul electoral de circumscripție la sediul acestuia, la loc vizibil,

date fiind termenul scurt rămas până la data alegerilor locale din anul 2020, necesitatea asigurării protecției datelor cu caracter personal, precum și resursele tehnice și financiare aflate la dispoziția Autorității Electorale Permanente,

observând că la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președinte al consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători,

având în vedere că prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, referitoare la includerea în formularul listei susținătorilor a numelui și prenumelui candidatului la funcția de primar, respectiv a numelui și prenumelui candidatului la funcția de președinte al consiliului județean, rămân aplicabile la alegerile locale din anul 2020,

luând în considerare prevederile art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,

observând prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, precum și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare,

constatând că din economia prevederilor art. 51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Legea nr. 84/2020 rezultă că pentru susținerea valabilă a unui candidat este suficientă semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată, veridicitatea acestora fiind atestată de către persoana care întocmește lista susținătorilor,

luând în considerare prevederile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, potrivit cărora, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prevederile art. 1-3, art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice se aplică în mod corespunzător Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție,

având în vedere faptul că, potrivit art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, o semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe,

observând că, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020, înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată,

dată fiind calitatea de operatori de date cu caracter personal a formațiunilor politice și a candidaților independenți, precum și incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în special a prevederilor art. 5, 13, 24 și 25,

văzând că utilizarea semnăturilor electronice simple sau a semnăturilor electronice avansate care nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020, pentru semnarea listelor de susținători în format electronic, trebuie să fie însoțită de măsuri de verificare suplimentară a identității susținătorului de către operatorii de date cu caracter personal, astfel încât respectarea principiului exactității datelor prelucrate să fie asigurată,

întrucât reglementarea întocmirii și depunerii electronice a documentelor de candidatură și a listelor de susținători nu poate fi disociată de reglementarea întocmirii și depunerii acestora pe suport hârtie,

constatând că responsabilitatea colectării datelor și semnăturilor susținătorilor aparține în exclusivitate competitorilor electorali,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 9 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare,

ținând cont de punctul de vedere al Autorității pentru Digitalizarea României, exprimat prin Adresa nr. 558 din 15.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.191 din 16.07.2020,

observând punctul de vedere al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 0014131 din 8.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.193 din 10.07.2020,

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 din Legea nr. 84/2020,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se aprobă Metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


METODOLOGIA depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020

Art. 1 - Prezenta metodologie reglementează procedura întocmirii și depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură și a listelor de susținători pentru alegerile locale din anul 2020, precum și documentele pe care trebuie să le conțină și să însoțească dosarele de candidatură pentru consiliile locale, primari, consiliile județene și președinții consiliilor județene.

Art. 2
(1) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți depun dosare de candidatură la birourile electorale de circumscripție competente, pe suport hârtie și/sau pe suport informatic.
(2) Prin suport informatic se înțelege, în sensul prezentei metodologii, orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.
(3) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot utiliza metodele de depunere prevăzute la alin. (1) în mod concomitent.

Art. 3 - Se aprobă modelele următoarelor documente ce vor fi utilizate la alegerile locale din anul 2020:
a) modelul listei de candidați, prevăzut în anexa nr. 1;
b) modelul propunerii de candidatură, prevăzut în anexa nr. 2;
c) modelul declarației de acceptare a candidaturii, prevăzut în anexa nr. 3;
d) modelul declarației de renunțare la candidatură, prevăzut în anexa nr. 4;
e) modelul formularului ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic, prevăzut în anexa nr. 5;
f) modelul opisului centralizator al listelor de susținători, prevăzut în anexa nr. 6;
g) modelul listei de susținători, prevăzut în anexa nr. 7;
h) modelul opisului documentelor de candidatură, prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 4
(1) În cuprinsul declarației de avere, al declarației de interese și al declarației pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia care se depun la birourile electorale de circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la infracțiunea de fals în declarații se referă la prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cuprinsul declarației de avere care se depune la birourile electorale de circumscripție potrivit prezentei metodologii, trimiterile la prevederile art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi efectuate la dispozițiile art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(3) La rubrica „având funcția de...“ din formularele declarațiilor de avere și de interese, candidații vor menționa calitatea de candidat la una dintre funcțiile de primar, consilier local, consilier județean sau președinte al consiliului județean.

Art. 5
(1) Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripție pe suport hârtie se constituie patru dosare.
(2) Primul și al doilea dosar de candidatură trebuie să cuprindă:
a) un exemplar original al listei de candidați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, sau un exemplar original al propunerii de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, după caz;
b) copiile actelor de identitate ale candidaților;
c) exemplarele originale ale declarațiilor de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
d) exemplarele originale ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare;
e) exemplarele originale ale declarațiilor pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Al treilea și al patrulea dosar trebuie să cuprindă copiile documentelor prevăzute la alin. (2).
(4) Fiecare dosar dintre cele prevăzute la alin. (2) și (3) va fi însoțit de un opis al documentelor existente în acesta.
(5) Prin exemplar original se înțelege documentul tehnoredactat computerizat și listat, documentul dactilografiat sau formularul completat olograf, semnat și datat olograf de către persoanele îndreptățite să îl semneze și să îl dateze.
(6) Dosarele prevăzute la alin. (2) se păstrează de către biroul electoral de circumscripție.
(7) Dosarele prevăzute la alin. (3), certificate de către biroul electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei pe propunerile de candidatură și/sau listele de candidați, după caz, se restituie depunătorului; unul dintre dosarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.

Art. 6 - În cazul candidaturilor cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene decât România se aplică prevederile art. 56 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7
(1) În cazul depunerii dosarelor de candidatură pe suport informatic, acestea trebuie să conțină:
a) pentru consiliul local și consiliul județean, lista de candidați, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice, după caz;
b) pentru primar și președintele consiliului județean, propunerea de candidatură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, semnată de către persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu semnătură electronică calificată, cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat ori cu sigiliul electronic calificat al formațiunii politice, după caz;
c) copiile actelor de identitate ale candidaților;
d) declarațiile de acceptare a candidaturii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat;
e) declarațiile de avere și declarațiile de interese, conform modelelor prevăzute de anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat;
f) declarațiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia, conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, semnate de către candidați cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.
(2) Dosarele de candidatură pe suport informatic se depun în două exemplare, un exemplar original și o copie, care vor fi însoțite de un formular, în două exemplare originale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnat și datat olograf de către persoana desemnată să depună candidaturile de către conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
(3) La depunerea dosarelor de candidatură conform alin. (1), personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un număr de înregistrare pe două dintre exemplarele formularului prevăzut la alin. (2); un exemplar se păstrează de către biroul electoral de circumscripție și un exemplar se restituie depunătorului.
(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în formularul prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în formularul prevăzut la alin. (2).
(5) Personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție asigură imprimarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), pe care le predă președintelui biroului electoral de circumscripție în vederea certificării acestora, respectiv a afișării lor la sediul biroului electoral de circumscripție, conform art. 52 alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Suporturile informatice ce conțin dosarele de candidatură se păstrează de către birourile electorale de circumscripție, urmând a fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.

Art. 8 - Declarația de renunțare la candidatură se depune la biroul electoral de circumscripție la care a fost depus dosarul de candidatură.

Art. 9 - Documentele de candidatură prevăzute la art. 7 vor fi descărcate și salvate pe terminalele informatice utilizate de birourile electorale de circumscripție, acestea urmând a fi predate, pe suport informatic și pe suport hârtie, judecătoriilor, tribunalelor și/sau secretarilor unităților administrativ-teritoriale, conform legii.

Art. 10
(1) Datele susținătorilor și semnăturile acestora pot fi colectate pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând orice platformă electronică care permite prelucrarea datelor personale cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
(2) Listele de susținători întocmite în format electronic pot fi semnate de către susținători cu semnătură electronică.
(3) Lista de susținători poate conține datele unui singur susținător.
(4) Listele de susținători în format electronic sunt valabile numai dacă veridicitatea datelor este atestată prin declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 51 alin. (1) ultima teză din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, întocmită în format electronic, dată conform legii și modelului prevăzut în anexa nr. 7 și semnată de către persoana care a colectat datele și semnăturile susținătorilor cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură electronică avansată transmisă prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat.
(5) Persoana care dă declarația prevăzută la alin. (4) poate fi din rândul susținătorilor.
(6) Declarația prevăzută la alin. (4) trebuie să fie asociată listei de susținători a cărei veridicitate o atestă.

Art. 11
(1) Listele de susținători ce vor fi depuse pe suport hârtie vor fi îndosariate, iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate.
(2) Listele de susținători pe suport hârtie și pe suport informatic trebuie să fie însoțite de un opis centralizator, pe suport hârtie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, semnat și datat olograf de către persoana desemnată să depună listele de susținători de către conducerea partidului, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidaturile, respectiv de către candidatul independent.
(3) La depunerea dosarelor de candidatură pe suport informatic, personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție va verifica funcționalitatea suportului informatic și fișierele aflate pe acesta, va asigura descărcarea acestora pe un terminal informatic aflat în dotarea biroului electoral de circumscripție și va aplica un număr de înregistrare pe unul dintre exemplarele opisului centralizator prevăzut la alin. (2), pe care îl va restitui depunătorului.
(4) Eventualele neconcordanțe ale informațiilor aflate pe suportul informatic cu datele înscrise în opisul centralizator prevăzut la alin. (2) se consemnează de către personalul tehnic auxiliar în opisul centralizator prevăzut la alin. (2).
(5) Suporturile informatice ce conțin listele de susținători se păstrează de către birourile electorale de circumscripție, urmând a fi arhivate conform legii.

Art. 12 - La alegerile locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă pune la dispoziția birourilor electorale de circumscripție și a Biroului Electoral Central o aplicație informatică de înregistrare și centralizare a datelor personale ale candidaților, în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute de art. 67 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare.

Art. 13 - La alegerile locale din anul 2020 se va utiliza modelul listei de susținători prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

Art. 14 - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Modelul declarației CNSAS

Modelul declarației de acceptare a candidaturii

Modelul declarației de avere

Modelul declarației de interese

Modelul  listei de candidați

Modelul listei susținătorilor

Modelul propunerii de candidatură

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.191 din 16.07.2020, observând punctul de vedere al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 0014131 din 8.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.193 din 10.07.2020, în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 din Legea nr. 84/2020, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 - Se aprobă Metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."> Distribuie
PDF de: 10px 11px 12px
Articolul anteriorClaudiu Iordache, modelul revoluționarului invincibil
Următorul articolCătălin Silegeanu Primar pentru Botoșani

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

26.08.2020
540 afișări
26.08.2020
865 afișări
26.08.2020
740 afișări
24.08.2020
771 afișări
19.08.2020
774 afișări
18.08.2020
389 afișări
17.07.2020
1.152 afișări
26.01.2016
420 afișări
25.06.2020
464 afișări