Hotărârea nr. 5/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului

actualizată până la data de 23.10.2012


23:42timp citire
486accesări
35cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 32 alin. (1) lit. r) din Regulamentul Senatului, republicat,
Biroul permanent al Senatului adopta prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în şedinţa din 17 aprilie 2002.


REGULAMENT din 17 aprilie 2002 de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului (republicat în 29.07.2011) (actualizat până la 23.10.2012) 
**) Republicat în temeiul art. II din Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 1/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 29 septembrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului a fost aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004 şi a mai fost completat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 6/2007 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, republicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007.

Cap. I - Dispoziţii generale

Art. 1 - Instituţia Avocatul Poporului, denumită în continuare instituţie, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor art. 58-60 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

Art. 2 - Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, denumit în continuare regulament, stabileşte structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor de specialitate, procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor, statutul personalului, precum şi răspunderea disciplinară a acestuia.

Art. 3 - Prevederile regulamentului sunt în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se completează cu reglementările legale aplicabile personalului de specialitate şi personalului angajat cu contract individual de muncă.

Cap. II - Conducerea instituţiei

Secţiunea 1 - Avocatul Poporului

Art. 4
(1) Avocatul Poporului conduce instituţia, exercitându-şi autoritatea şi competenţa prevăzute de lege, având şi următoarele atribuţii:
a) prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora;
b) semnează rapoartele, punctele de vedere, obiecţiile şi excepţiile de neconstituţionalitate, recomandările, precum şi orice alte acte necesare bunei desfăşurări a activităţii instituţiei;
c) aprobă statul de funcţii şi fişa postului pentru personalul din instituţie;
d) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul instituţiei;
e) numeşte, promovează, eliberează din funcţie personalul, potrivit dispoziţiilor legale;
f) aprobă trecerea personalului dintr-un departament în altul;
g) aprobă deplasările personalului în străinătate;
h) aprobă, îndrumă şi coordonează programul de pregătire şi formare profesională a personalului de specialitate;
i) împuterniceşte personalul de specialitate cu îndeplinirea unora dintre atribuţiile sale, potrivit legii;
j) aprobă planificarea şi efectuarea concediilor anuale de odihnă;
k) aprobă compensarea orelor prestate peste programul normal de lucru;
l) stabileşte şi aprobă programul de audienţe şi dispecerat;
m) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.
(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuţii adjuncţilor săi sau unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul instituţiei.

Art. 5 - În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei, Avocatul Poporului emite ordine, instrucţiuni, norme metodologice şi regulamente.

Secţiunea a 2-a - Adjuncţii Avocatului Poporului

Art. 6 - Adjuncţii Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea din domeniul lor de activitate;
b) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea domeniului de activitate;
c) repartizează petiţiile în cadrul domeniilor de activitate;
d) avizează rapoartele, punctele de vedere privind excepţiile de neconstituţionalitate, recomandările, precum şi orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului;
e) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuţiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcţiei;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului.

Art. 7 - Condiţiile cumulative pentru numirea în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele:
a) să fie absolvent, cu diplomă de licenţă, al unei facultăţi de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice sau ştiinţe economice;
b) să aibă o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite prevăzute la lit. a) sau să fi exercitat timp de 8 ani funcţia de deputat sau de senator;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi o bună reputaţie morală;
d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare;
e) să nu aibă antecedente penale;
f) să nu aibă apartenenţă politică.

Secţiunea a 3-a - Directorul coordonator

Art. 8
(1) Directorul coordonator este numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, prin ordin al Avocatului Poporului şi se subordonează conducerii instituţiei Avocatul Poporului.
(2) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale directorului coordonator sunt următoarele:
a) îndrumă şi răspunde de activitatea Biroului financiar şi Biroului administrativ şi asigură comunicarea dintre Avocatul Poporului şi conducătorii acestora;
b) urmăreşte şi controlează elaborarea raportărilor statistice periodice ale instituţiei Avocatul Poporului din domeniul economic-administrativ, prevăzute de reglementările în vigoare;
c) organizează gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;
d) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza şi folosirea sediului instituţiei şi a bunurilor sale, prin structurile de resort;
e) urmăreşte modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilităţilor (apă, căldură, energie electrică, telefon etc.);
f) dispune măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă conducerii instituţiei un raport asupra acestui inventar;
g) răspunde de respectarea dispoziţiilor legale privind utilizarea fondurilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi de întocmirea proiectului bugetului anual al instituţiei;
h) răspunde de organizarea şi de realizarea sistemului informatic general al instituţiei;
i) dispune măsurile care trebuie luate cu privire la circulaţia şi la transferul bunurilor;
j) organizează activitatea de prevenire şi de stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
k) aprobă valoarea de inventar a cărţilor primite gratuit;
l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Avocatul Poporului.

Capitolul III - Structura organizatorică

Art. 9
(1) Structura organizatorică a instituţiei este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament.
(2) Biroul contencios constituţional, juridic, resurse umane, protocol este în directa subordonare a Avocatului Poporului.
(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Avocatului Poporului, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, alte categorii de compartimente sau comisii cu activitate temporară, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, atribuţiile, precum şi personalul necesar pentru fiecare compartiment, în raport cu competenţa instituţiei, stabilită de lege.
(4) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, Avocatul Poporului organizează birouri teritoriale.
(5) În cadrul fiecărui birou teritorial îşi desfăşoară activitatea 2 experţi, cu excepţia Biroului Teritorial Alba Iulia, birou-pilot, care are 3 angajaţi.

Art. 10
(1) În cadrul instituţiei funcţionează Consiliul consultativ, în componenţa căruia intră Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia, precum şi alte persoane desemnate prin ordin de Avocatul Poporului.
(2) Consiliul consultativ se convoacă de către Avocatul Poporului.

Art. 11 - Activitatea de audit public intern este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a conducerii instituţiei, potrivit legii.

Art. 12 - Angajaţii din cadrul Biroului contencios constituţional, juridic, resurse umane, protocol, aflat în directa subordonare a Avocatului Poporului, îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) examinează şi propun soluţii în problemele care privesc organizarea şi funcţionarea instituţiei;
b) întocmesc sau participă la întocmirea unor note, studii, evaluări, lucrări de sinteză legate de specificul activităţii instituţiei şi furnizează datele de sinteză privind activitatea legislativă;
c) avizează ordinele, instrucţiunile, regulamentele, contractele şi orice alte acte emise de Avocatul Poporului, adjuncţii acestuia şi directorul coordonator în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea instituţiei;
d) participă la activitatea de pregătire a rapoartelor anuale şi speciale, inclusiv prin centralizarea periodică a petiţiilor şi dosarelor aflate în lucru;
e) informează Avocatul Poporului cu privire la aspectele sociale care pot constitui obiectul autosesizărilor, colaborând, după caz, cu domeniile de activitate;
f) participă la activitatea de redactare a corespondenţei Avocatului Poporului;
g) sesizează cu operativitate şi participă la redactarea răspunsurilor la întrebările şi problemele ridicate de/şi în massmedia cu privire la activitatea instituţiei;
h) reprezintă Avocatul Poporului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale;
i) asigură, cu aprobarea ordonatorului de credite, achiziţionarea la fondul de documentare ştiinţifică a culegerilor de acte normative şi orice alte lucrări necesare desfăşurării activităţii instituţiei, urmărind modul de gestionare, prelucrare şi evidenţă în cadrul bibliotecii (punctului de documentare);
j) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de lege şi de Avocatul Poporului.

Art. 13 - În stabilirea structurii organizatorice se vor avea în vedere domeniile de activitate, astfel cum sunt stabilite prin lege:
a) drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale;
b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
c) armată, justiţie, poliţie, penitenciare;
d) proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe.

Cap. IV - Funcţionarea instituţiei

Secţiunea 1 - Registrele instituţiei

Art. 14
(1) Registrele instituţiei sunt următoarele:
a) registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei în care se înregistrează, în ordine, toate documentele care intră şi ies din instituţie, primind număr şi dată de înregistrare;
b) registrele de dosare în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu soluţionarea petiţiilor;
c) registrul de audienţe;
d) registrul de acte emise de Avocatul Poporului în exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a instituţiei, în care acestea se înregistrează şi li se dă număr, în ordine cronologică;
e) registrul special de corespondenţă secretă şi confidenţială, în care se înregistrează documentele având acest caracter;
f) opisul alfabetic;
g) registrul de arhivă;
h) registrul sesizărilor din oficiu;
i) registrul anchetelor.
(2) Evidenţele din opisul alfabetic vor fi realizate şi în format electronic.
(3) La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi contrasemnat de directorul coordonator.

Art. 15 - În scopul desfăşurării eficiente a activităţii instituţiei, Avocatul Poporului poate aproba şi întocmirea altor registre în afara celor prevăzute la art. 14, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, potrivit legislaţiei în vigoare.

Secţiunea a 2-a - Procedura de primire şi de soluţionare a petiţiilor

Procedura în cazul sesizării din oficiu

Art. 16
(1) Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie formulate în scris, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, şi pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, fax ori pot fi depuse personal sau prin mandatar.
(2) În cazul petiţiilor transmise instituţiei prin poşta electronică (e-mail) care nu conţin datele de identificare ale petiţionarului, acestea vor fi solicitate tot prin intermediul poştei electronice. În cazul în care datele de identificare solicitate nu sunt comunicate, petiţia va fi considerată anonimă.
(3) În cazul în care petiţia se depune prin mandatar se vor solicita datele de identificare ale acestuia.
(4) Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, acestuia i se poate încuviinţa să îşi prezinte oral sau prin serviciul dispecerat petiţia, care va fi consemnată de către persoanele care asigură serviciul de audienţe şi dispecerat, pe formularele-tip, ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 2 şi 3.

Art. 17
(1) Persoanele lezate în drepturile sau libertăţile lor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice pot sesiza instituţia Avocatul Poporului în cadrul programului de audienţe. Audienţele se acordă de personalul de specialitate, în baza programării avizate de adjuncţii Avocatului Poporului şi aprobate de Avocatul Poporului. Birourile teritoriale ale instituţiei Avocatul Poporului au acelaşi program de audienţe ca şi sediul central al instituţiei.
(2) Dacă aspectele sesizate se referă la acte ale autorităţilor administraţiei publice sau ale regiilor autonome şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, petiţionarul poate sesiza instituţia, prin completarea unui formular-tip de cerere, care primeşte număr şi dată de înregistrare. În cazul în care petiţia se depune prin mandatar, se vor solicita datele de identificare ale acestuia. Pentru motive temeinice, la solicitarea petiţionarului, formularul-tip de cerere va fi completat de expertul/consilierul de serviciu care acordă audienţa.
(3) Petiţionarii care solicită audienţă la un adjunct al Avocatului Poporului vor depune o cerere referitoare la problemele reclamate, urmând a li se comunică data la care adjunctul Avocatului Poporului le poate acorda audienţă. După acordarea audienţei de către personalul de specialitate, persoanele nemulţumite pot solicita motivat acordarea de audienţe la adjunctul Avocatului Poporului specializat în problema sesizată.
(4) Dacă, după parcurgerea procedurii menţionate mai sus, petiţionarii solicită audienţă la Avocatul Poporului, aceştia vor fi îndrumaţi să formuleze în scris o cerere motivată, urmând ca Avocatul Poporului să decidă asupra temeiniciei cererii şi acordării audienţei.

Art. 18
(1) Petiţiile, având ataşate şi plicurile, se depun la registratură unde, în aceeaşi zi, sunt trecute în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei şi primesc număr şi dată de înregistrare, după care se predau adjuncţilor Avocatului Poporului.
(2) Adjuncţii Avocatului Poporului repartizează petiţiile în funcţie de domeniul de activitate, pe bază de condică.
(3) În situaţia în care obiectul unei petiţii este de competenţa a două sau mai multe domenii de activitate, adjuncţii Avocatului Poporului vor desemna domeniul responsabil cu soluţionarea petiţiei, menţinându-se totodată obligaţia celorlalte domenii de a colabora.
(4) Predarea şi primirea petiţiilor se fac sub semnătură, prin condică.

Art. 19
(1) Persoana căreia i-a fost repartizată petiţia, denumită în continuare titularul lucrării, analizează obiectul acesteia, verifică dacă petiţionarul a mai adresat instituţiei Avocatul Poporului sesizări având acelaşi obiect şi propune prin fişa petiţiei etapele rezolvării şi proiectul de răspuns pe care îl supune spre analiză şi avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate din care face parte.
(2) În situaţia în care petiţia nu intră în obiectul de activitate al instituţiei Avocatul Poporului, proiectul de răspuns se aprobă şi se semnează de către adjunctul Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate.
(3) Dacă petiţia intră în obiectul de activitate al instituţiei, titularul lucrării verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi, dacă este cazul, solicită, cu aprobarea adjunctului Avocatului Poporului, informaţii suplimentare, telefonic sau în scris, de la petiţionar ori de la autoritate. Atunci când este necesar se poate solicita prezenţa petiţionarului. În acest caz se va deschide un dosar care va purta numărul de înregistrare al petiţiei, acordat conform art. 18.

Art. 20 - În situaţia în care în urma cercetărilor preliminare rezultă necesitatea efectuării unei anchete, titularul lucrării face propunerea de anchetă, motivată în fapt şi în drept, şi o supune spre avizare adjunctului Avocatului Poporului care coordonează domeniul de activitate din care face parte. Avocatul Poporului aprobă efectuarea anchetei şi împuterniceşte persoanele care o vor efectua.

Art. 21
(1) Avocatul Poporului poate întrerupe efectuarea anchetei ori de câte ori constată că petiţia a fost soluţionată amiabil sau că au încetat temeiurile pentru care a fost dispusă.
(2) Încetarea procedurii se aduce la cunoştinţă petiţionarului.

Art. 22
(1) Potrivit aceleiaşi proceduri, în cazul în care în urma cercetărilor preliminare sau a anchetelor se constată că petiţia persoanei lezate este întemeiată, instituţia Avocatul Poporului va sesiza autoritatea administraţiei publice care a încălcat drepturile petiţionarului, cerându-i în scris să reformeze sau să revoce actul administrativ şi să repare prejudiciile produse, precum şi să repună persoana lezată în situaţia anterioară.
(2) În cazul în care se constată încălcarea gravă a drepturilor petiţionarului sau ilegalitatea actului administrativ, Avocatul Poporului emite o recomandare adresată autorităţii administraţiei publice, care a încălcat drepturile respective sau a emis actul ilegal.

Art. 23
(1) În situaţia în care autoritatea administraţiei publice în cauză îşi însuşeşte recomandarea, Avocatul Poporului sau persoana desemnată de acesta aprobă propunerea de închidere a dosarului.
(2) În caz contrar Avocatul Poporului va proceda la sesizarea autorităţilor ierarhic superioare.
(3) În ambele cazuri rezultatele finale se aduc la cunoştinţă petiţionarului.

Art. 24
(1) Petiţiile anonime nu se înregistrează.
(2) În cazul în care o persoană adresează mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, titularul lucrării propune adjunctului Avocatului Poporului conexarea acestora, petiţionarul urmând să primească un singur răspuns, care să facă referire la toate petiţiile primite.
(3) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut şi fără a se aduce noi dovezi, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

Art. 25
(1) Avocatul Poporului poate aproba sesizarea din oficiu atunci când află, prin orice mijloace, că au fost încălcate drepturile sau libertăţile persoanelor fizice.
(2) Sesizarea din oficiu se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei şi în registrul sesizărilor din oficiu.
(3) Procedura de soluţionare este cea prevăzută în prezenta secţiune.
(4) Procedura desfăşurată ca urmare a sesizării din oficiu încetează şi la solicitarea persoanei lezate în drepturile şi libertăţile sale.

Cap. V - Statutul personalului instituţiei

Art. 26 - Personalului instituţiei Avocatul Poporului îi sunt aplicabile prevederile Statutului personalului din structurile de specialitate ale Parlamentului şi cele din prezentul regulament.

Art. 27 - Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor de conducere, altele decât cele de adjunct al Avocatului Poporului, precum şi a celor de execuţie sunt stabilite de Avocatul Poporului.

Art. 28 - Evaluarea activităţii profesionale a personalului instituţiei se face în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul Parlamentului.

Art. 29 - Personalul cu funcţii de conducere şi de execuţie beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru funcţiile similare din aparatul Parlamentului.

Art. 30 - Salarizarea personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie se face la nivelul prevăzut de lege pentru funcţiile similare din aparatul Parlamentului.

Art. 31
(1) Personalul instituţiei are dreptul la un concediu de odihnă plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă prin regulamentul privind concediile de odihnă, aprobat de Avocatul Poporului.
(2) Personalul este îndreptăţit să primească, potrivit legii, o compensare în bani, corespunzătoare numărului de zile de concediu de odihnă neefectuat, numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
(3) Personalul instituţiei beneficiază, în condiţiile legii, de concedii de studii, concedii suplimentare, concedii medicale, concedii fără plată, zile libere plătite şi ore suplimentare.

Art. 32 - În exercitarea atribuţiilor sale personalul instituţiei trebuie să acţioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine, promptitudine şi să îşi perfecţioneze permanent pregătirea profesională.

Art. 33 - În relaţia cu persoanele, personalul instituţiei are următoarele îndatoriri:
a) să manifeste solicitudine şi politeţe;
b) să asigure în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor, precum şi de soluţionare a petiţiilor egalitatea de tratament a acestora, fără privilegii şi fără discriminări;
c) să exercite atribuţiile conferite funcţiei numai în scopul prevăzut de lege;
d) să nu fie influenţat în conduita sa de interese personale sau de intervenţii politice;
e) să asigure accesul persoanelor la documente, în conformitate cu dispoziţiile legale;
f) să poarte ecuson.

Cap. VI - Răspunderea disciplinară

Art. 34
(1) Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară a personalului instituţiei.
(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau o inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, prezentul regulament, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
(3) Sancţiunile disciplinare aplicabile în cazul săvârşirii abaterilor prevăzute la alin. (2) sunt cele stabilite de Codul muncii.
(4) Procedura de cercetare, de aplicare şi contestare a sancţiunilor disciplinare este cea prevăzută de prezentul regulament şi de Codul muncii. Cercetarea disciplinară prealabilă este efectuată de persoana împuternicită, prin ordin, de Avocatul Poporului.

Art. 35
(1) Persoana împuternicită de Avocatul Poporului să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă propune, printr-un raport motivat, sancţiunea disciplinară aplicabilă sau clasarea sesizării.
(2) Avocatul Poporului aplică sancţiunea disciplinară prin ordin. Această atribuţie poate fi delegată unuia dintre adjuncţii Avocatului Poporului.
(3) Salariatul nemulţumit de sancţiunea disciplinară aplicată poate contesta ordinul de sancţionare la instanţa competentă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii.

Art. 36
(1) Sancţiunile disciplinare aplicate se radiază de drept în termen de un an de la aplicare, dacă salariatul sancţionat nu a mai săvârşit o altă abatere disciplinară în această perioadă.
(2) Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.

Art. 37 - Raporturile de muncă încetează în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

Cap. VII - Dispoziţii finale

Art. 38 - Avocatul Poporului întreţine relaţii cu autorităţi similare din alte state şi poate participa la activitatea unor organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate ori poate să devină membru al acestora.

Art. 39 - Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în străinătate, dotări cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi se stabilesc prin ordin al Avocatului Poporului, potrivit legii.

Art. 40 - Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea sa de către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Art. 41
(1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 19 august 1999.
(2) De la data intrării în vigoare a prezentului regulament dispoziţiile acestuia se aplică întregului personal al instituţiei.
(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


Anexa 1 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUŢIEI AVOCATULUI POPORULUI
┌───────────┐          ┌──────────────────┐     ┌─────────────────────┐
│Şef cabinet│          │Avocatul Poporului│     │Consiliul Consultativ│
│ referent ├────────────────────┤   ministru   ├──────────┤           │
└───────────┘          └────────┬─────────┘     └─────────────────────┘
                     │
    ┌────────────────────────────────┬─┴─────────────────────┬─────────────────────────┐
    │                │            │             │
┌──────┴───────────────────┐ ┌──────────┴─────────────┐ ┌──────┴───────────┐ ┌──────────┴───────────┐
│Domeniul drepturile omului│ │ Domeniul drepturile  │ │ Domeniul armată,│ │ Domeniul proprietate,│
│egalitate de şanse între │ │copilului, ale familiei,│ │justiţie, poliţie,│ │muncă, protecţie,   │
│ bărbaţi şi femei culte  │ │tinerilor, pensionarilor│ │ penitenciare   │ │socială, impozite şi │
│ religioase şi      │ │persoanelor cu handicap │ │         │ │   taxe      │
│minorităţi naţionale   │ │            │ │         │ │           │
│             │ │            │ │         │ │           │
│ Secretar de stat     │ │   Secretar de stat  │ │ Secretar de stat│ │  Secretar de stat  │
│  (adjunct)       │ │    (adjunct)    │ │  (adjunct)   │ │  (adjunct)     │
│  Consilieri       │ │    Consilieri    │ │  Consilieri   │ │  Consilieri     │
│   Experţi       │ │     Experţi    │ │   Experţi   │ │   Experţi     │
└─────────┬────────────────┘ └────────────────────────┘ └──────────────────┘ └────────┬─────────────┘
     │                            ┌───────────┐    │
     └────────────────────────────┬───────────────────────────┤Şef cabinet├────────┘
                    │              └───────────┘
  ┌───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │  ┌───────┐                       ┌────────────────────┐          │
  │  │ Audit │                       │Director coordonator│          │
  │  └───────┘                       └────────────────────┘          │
  └────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┘
                      │
                  ┌────────┴──────────┐
                  │Birouri funcţionale│
                  └────────┬──────────┘
                      │
     ┌─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┐
     │                 │                         │
  ┌──────┴───────┐        ┌────────┴────────┐              ┌─────────────┴─────────────┐
  │  Financiar │        │ Administrativ │              │Contencios constituţional, │
  │Consilier şef │        │ Consilier şef │              │juridic, resurse umane,  │
  │ Consilieri │        │  Consilieri  │              │    protocol      │
  │  Experţi  │        │  Experţi   │              │   Consilier şef     │
  │ Referenţi  │        │  Referenţi   │              │    Consilieri     │
  │       │        │         │              │    Experţi      │
  │       │        │         │              │    Referenţi      │
  └──────────────┘        └───────┬─────────┘              └───────────────────────────┘
                      │
                  ┌───────┴─────────┐
                  │   Birouri   │
  ┌──────┬───────┬──────┬──────┬──┤  teritoriale  ├───┬──────┬─────┬─────┬───────┬───────┬─────────┐
  │   │    │   │   │ └────┬───────┬────┘  │   │   │   │    │    │     │
  │   │    │   │   │    │    │    │   │   │   │    │    │     │
┌──┴──┬───┴───┬───┴──┬───┴───┬──┴───┬───┴──┬────┴────┬───┴───┬──┴───┬─┴──┬──┴──┬────┴───┬───┴─────┬───┴────┐
│Alba │Piteşti│Oradea│Suceava│Braşov│Cluj- │Constanţa│Craiova│Galaţi│Iaşi│Târgu│Ploieşti│Timişoara│Slobozia│
│Iulia│    │   │    │   │Napoca│     │    │   │  │Mureş│    │     │    │
└─────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴────┴─────┴────────┴─────────┴────────┘

Notă: Total personal finanţat prin legea bugetului de stat - 99.
Birourile funcţionale sunt conduse de un consilier şef.
Funcţiile care potrivit legilor primesc spor pentru complexitatea muncii sunt: auditul şi controlul financiar - preventiv.
Directorul coordonator conduce biroul financiar şi cel administrativ.
Birourile teritoriale vor avea doi angajaţi, cu excepţia Biroului Teritorial Alba Iulia, birou pilot, care va avea trei angajaţi.


Anexa 2 
[Stema Romăniei] [Sigla Avocatul Poporului]
ROMÂNIA
Avocatul Poporului
1. Numele şi prenumele (cu majuscule) ........., domiciliat în (reşedinţa ori altă adresă unde puteţi fi găsit) ......., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., telefon .........
2. Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră ..........
3. Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate: .........................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
4. Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
(puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)
6. Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
7. Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi în continuare nedreptăţit:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
8. În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original):
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
9. Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
10. Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:
DA NU
11. Petiţia este depusă
[] personal
[] prin mandatar
Data .......... Semnătura ............


Anexa 3 
AVOCATUL POPORULUI
Dispecerat
FIŞĂ
Numele şi prenumele (cu majuscule) ......, domiciliat în (reşedinţa ori altă adresă unde poate fi găsit) ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., telefon ........................
Data la care persoana a luat cunoştinţă despre pretinsa încălcare a drepturilor sau a libertăţilor sale: ..................................
Drepturile şi libertăţile pretins încălcate: ..........................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Autoritatea administrativă sau funcţionarul public care a încălcat dreptul ori libertatea reclamantului sau a altei persoane:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care s-au încălcat drepturile ori libertăţile invocate: ....................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Autorităţile publice care au fost sesizate anterior:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Răspunsul primit şi motivele pentru care petiţionarul se consideră nedreptăţit:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
În dovedirea celor afirmate au fost invocate următoarele acte:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Cazul respectiv face sau a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instanţe judecătoreşti sau al unei anchete penale:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Soluţia recomandată:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
A consemnat:
...............................
(numele şi prenumele)
(expert)
Data ............................
__________

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Senatul României

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

23.06.2020
1.925 afișări
23.10.2012
486 afișări