Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 17 iunie 2020


04:45timp citire
516accesări
62cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Având în vedere că, în contextul epidemiologie actual, alegerile pentru autoritățile administrației publice locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislația în vigoare deoarece operațiunile preelectorale și electorale nu pot fi realizate fără riscuri majore la adresa sănătății publice și fără încălcarea măsurilor dispuse de autoritățile medicale,

ținând cont de faptul că alegerile trebuie să se desfășoare într-un climat sigur, de natură să permită exercitarea efectivă a drepturilor fără restrângeri ale drepturilor politice și cu asigurarea siguranței tuturor celor implicați, 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Art. 1 - Mandatele aflate în curs de exercitare ale primarilor, primarului general al municipiului București, președinților de consilii județene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene se prelungesc până la data de 1 noiembrie 2020.

Art. 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, data alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 se stabilește prin lege organică, cu cel puțin 60 de zile înaintea votării.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul stabilește, prin hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale. Hotărârea privind cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale, hotărârea privind măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale și hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale se publică împreună în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor și a termenului de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operațiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracțiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracțiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.

Art. 3 - Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2) și ale art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, numărul minim al susținătorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se va reduce la jumătate.

Art. 4 - Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 și art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători.

Art. 5 - La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor putea opta să întocmească și să depună electronic, în condițiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 47 și art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. Listele de susținători vor putea fi semnate și depuse și electronic, în condițiile legii.

Art. 6 - Metodologia de aplicare a prevederilor art. 5 se stabilește prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, adoptată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu consultarea Autorității pentru Digitalizarea României.

Art. 7 - La articolul 151 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri până la expirarea mandatului prevăzut la alin. (1).

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Parlamentul României

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

16.07.2020
1.080 afișări
17.06.2006
576 afișări
20.05.2015
562 afișări
17.06.2020
516 afișări
31.10.2003
508 afișări
13.03.1997
523 afișări
17.11.2016
860 afișări
26.08.1994
1.644 afișări