Popor Suveran, Popor Liber

Vrem un popor suveran, un popor liber, un popor stăpân pe destinul său și al țării sale!


10:41timp citire
1.076accesări
120cititori
salvare

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:


Azi, 22 Iunie 2020,

 • Apației Petrică. București
 • Catrina Angela. Ploiești
 • Chitea Vasile. București
 • Curic Elena. București
 • Dragomir Luciana. București
 • Gleazna Rodica. Chiajna
 • Grancea Horia. București
 • Pârjol Irina. București
 • Rusu Costel. București.
 • Șerban Dinu-Octavian. Constanța
 • Toroican Ioan. Timișoara
 • Vele Claudiu Eduard. București
 • Zilinschi Angela. Ploieșt

am semnat în fața notarului public actele necesare promovării unui alt Proiect de Lege de revizuire a Constituție intitulat generic „Popor suveran, popor liber”. 

Proiectul a fost depus, de asemenea, la Consiliul Legislativ al Parlamentului României.

În esență, prin acest Proiect, propunem modificarea Constituției astfel încât, cetățenii României să-și poată manifesta suveranitatea în ceea ce privește posibilitatea de a revizui Constituția țării, prin referendum național decizional, în mod liber și neîngrădit. Și asta, în condițiile Legii referendumului, dar și în cele evidențiate la art.152 din Legea fundamentală. 

Această acțiune civică constituie un prim pas pe care, împreună cu toți cei care iubesc această națiune, vrem să-l facem în vederea implementării, în etape, a principiilor democrației directe, moderne, participative, în Constituția României.

Vă chemăm alături de noi, vă chemăm să susțineți, aceste două Proiecte de Lege de revizuire a Constituției care constituie separat, dar și împreună, un punct solid de plecare în declanșarea unei SCHIMBĂRII reale și constructive în țara noastră.

Drept pentru care, facem un apel la toate organizațiile românești din țară și din străinătate, la toți cei care iubesc națiunea în care își au rădăcinile, să sprijine aceste Proiecte destinate unui început de normalizare a vieții în România.

RENAȘTEM ÎMPREUNĂ CU ȚARA!

Mișcarea Pentru Democrație Directă


Propunerea inițiatorilor


Lege de revizuire a Constituției României

Parlamentul României adoptă prezenta Lege de revizuire a Constituției României:

Articolul I - Alineatul (1) al articolul 2 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 2 - Suveranitatea.
(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin referendum național, precum și prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte.

Articolul II - Alineatul (1) al articolului 61 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 61 - Rolul și structura.
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român.

Articolul III - La alineatul (2) al articolului 65 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă litera (a1) cu următorul cuprins:
Art. 65 – Ședințele Camerelor.
a1) aprobarea proiectelor de Lege de revizuire a Constituției;

Articolul IV - Alineatul (5) al articolului 74 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 74 – Inițiativa legislativă.
(5) Propunerile legislative, altele decât cele de revizuire a Constituției, se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată.

Articolul V - La articolul 79 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă alineatul (3), astfel:
Art. 79 - Consiliul Legislativ.
(3) Consiliul Legislativ al Parlamentului, înainte de emiterea avizului, solicită Curții Constituționale avizul de constituționalitate pentru inițiativele de revizuire a Constituției

Articolul VI - La articolul 146 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se adaugă litera (m), astfel:
Art. 146 - Atribuții.
m) dă avizul de constituționalitate asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, la solicitarea Consiliului Legislativ al Parlamentului.

Articolul VII - Alineatul (2) al articolului 150 din Constituția României, revizuită prin Legea nr.429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31 octombrie 2003, se abrogă.

Articolul VIII - Articolul (151) din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 151 - Procedura de revizuire.
(1)    Orice proiect de Lege de revizuire a Constituției care îndeplinește condițiile legale este supus aprobării prin referendum. 
(2)    Referendumul se validează indiferent de numărul participanților la vot.
(3)    Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării Hotărârii Camerei Deputaților și Senatului, în ședință comună.
(4)    Curtea Constituțională dă aviz de constituționalitate asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției, la solicitarea Consiliului Legislativ al Parlamentului.
(5)    Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, se pronunță, cu votul majorității membrilor, asupra proiectului de Lege de revizuire a Constituției, în cel mult 120 de zile de la depunerea acestuia în Parlament. În cazul depășirii termenului se consideră că proiectul de Lege de revizuire a Constituției a fost adoptat. 
(6)    În cazul proiectului de Lege de revizuire a Constituției, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot adopta o Hotărâre de aprobare, de respingere a acestuia, sau o altă formă față de cea propusă.
(7)    Dacă Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, adoptă o formă a Legii de revizuire a Constituției, diferită de cea propusă, în cadrul referendumului sunt supuse aprobării cetățenilor trei variante:
(a) forma proiectului de Lege de revizuire a Constituției, propusă;
(b) forma proiectului de Lege de revizuire a Constituției adoptată;
(c) nici una din cele două forme.
(8)    Este aprobată prin referendum varianta care a întrunit în primul tur de scrutin majoritatea voturilor alegătorilor înscriși în listele electorale.
(9)    În cazul în care nici una dintre variante nu a întrunit această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin, la două săptămâni de la data desfășurării primului tur, între primele două variante, stabilite în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarată aprobată varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Articolul IX - Alineatul (2) al articolului 154 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 154 - Conflictul temporal de legi.
(2) Consiliul Legislativ, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Constituției revizuite va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

Articolul X - Alineatele (2), (3), (4), (5) și (6) ale articolului 155 din Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul național organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se abrogă:

Articolul XI - Revizuirea Constituției se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Constituția României, republicată.


Expunere de motive

Popor suveran - popor liber. 

În conformitate cu drepturile și libertățile stipulate în Constituția României, cu obligația ce ne revine de a apăra suveranitate poporului român, valorile materiale și spirituale care au stat și stau la baza evoluției națiunii noastre, dreptul cetățenilor țării de ași decide singuri destinul, de a decide soarta și destinul țării lor, drept reliefat cât se poate de clar și în Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, în care la art. 21 punctul (3) se arată cât se poate de clar faptul că „Voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voință trebuie sa fie exprimata prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal si exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalentă care să asigure libertatea votului”, ținând cont de prevederile Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice, emis de Organizația Națiunilor Unite la data de 16 Decembrie 1966, act internațional publicat în Buletinul Oficial nr.146 din data de 20 Noiembrie 1974, în care se arată chiar la art.1, punctul (1) faptul că 1 „Toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele. În virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic şi își asigură liber dezvoltarea economică, socială şi culturală”, considerăm că revizuirea Constituției în sensul garantării suveranității poporului în ceea ce privește stabilirea prin referendum național a oportunității sau a inoportunității modificării parțiale sau totale a Constituției, este o acțiune legitimă și chiar absolut necesară.

Considerăm că Proiectul nostru de Lege de revizuire a Constituției, prin care solicităm practic ca Parlamentul să nu mai poată opri niciun proiect de Lege de revizuire a Constituției, care îndeplinește condițiile legale, de esență, adică are avizul Consiliului Legislativ al Parlamentului, are numărul de semnături valabile necesare și avizul de constituționalitate emis de Curtea Constituțională a României, este unul cât se poate de necesar României și poporului român, este unul prin care Constituția României, modificată în conformitate cu prevederile lui, va garanta în mod real suveranitatea poporului 

Filosofia de esență a acestui Proiect constă în faptul că, da,  Parlamentul României se poate opune acestor Proiecte, le poate respinge, poate veni cu o variantă a sa la Proiectul de Lege de revizuire respins. Însă, decizia finală trebuie să aparțină, în mod firesc, poporului iar el să-și poată exprima voința prin referendum național.

Toate articolele acestui Proiect urmăresc cele arătate până acum în această expunere de motive. În plus, considerăm absolut necesar primirea avizului de constituționalitate asupra textului proiectelor de Lege de revizuire a Constituției, în absolut toate cazurile, să fie dat odată cu avizul Consiliului Legislativ al Parlamentului.

Considerăm prevederile actuale în care CCR dă avizul de Constituționale doar în faza în care Proiectele de Lege de revizuire urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, abuzive și obstrucționare, menite să taie avântul oricărei inițiative civice legislative în această direcție.

Avizul Consiliului Legislativ, împreună cu avizul CCR trebuie să consfințească legalitatea constituțională a Proiectului de Lege, pentru care, după publicarea sa în Monitorul Oficial, cetățenii să poată trece la strângerea de semnături având un argument juridic solid în fața celor solicitați pentru a semna pe liste și a susține Proiectul.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Despre autor

Ioan Toroican

Lista articolelor publicate în Ziarul România Rațională

23.06.2020
1.076 afișări
23.06.2020
942 afișări